Ako prebieha likvidácia spoločnosti?

Ako prebieha likvidácia spoločnosti?

1. Rozhodnutie o likvidácii Ezmluva:
Prvým krokom je prijatie uznesenia o likvidácii na valnom zhromaždení spoločníkov. V uznesení je potrebné určiť likvidátora, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba zapísaná v zozname správcov konkurznej podstaty.

2. Zápis likvidátora do obchodného registra:
Po prijatí uznesenia o likvidácii je potrebné do 30 dní zapísať likvidátora do obchodného registra. Likvidátor následne preberá zodpovednosť za chod spoločnosti a jej likvidáciu.

3. Oznámenie vstupu do likvidácie:
Likvidátor je povinný zverejniť oznámenie o vstupe spoločnosti do likvidácie v Obchodnom vestníku a vyzvať veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v stanovenej lehote.

likvidacia spoločnosti

4. Vypracovanie zoznamu majetku a záväzkov:
Likvidátor je povinný zostaviť zoznam majetku a záväzkov spoločnosti. Na základe tohto zoznamu sa následne uspokojujú pohľadávky veriteľov.

5. Uspokojenie pohľadávok veriteľov:
Pohľadávky veriteľov sa uspokojujú v poradí podľa zákona. Najprv sa uspokojujú pohľadávky zabezpečené záložným právom, potom pohľadávky mzdové a odstupné a nakoniec ostatné pohľadávky.

6. Zostavenie likvidačnej bilancie:
Po uspokojení všetkých pohľadávok veriteľov zostaví likvidátor likvidačnú bilanciu, ktorá vykazuje stav majetku a záväzkov spoločnosti ku dňu ukončenia likvidácie.

7. Rozdelenie likvidačného zostatku:
Ak po uspokojení všetkých pohľadávok veriteľov zostane likvidačný zostatok, rozdelí sa medzi spoločníkov podľa pomerného podielu ich vkladov.

koniec spoločnosti

8. Výmaz spoločnosti z obchodného registra:
Po ukončení likvidácie a rozdelení likvidačného zostatku podá likvidátor návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra.

9. Daňové povinnosti:
Aj počas likvidácie je spoločnosť povinná plniť svoje daňové povinnosti. Likvidátor je povinný podať daňové priznania za obdobie likvidácie a zaplatiť všetky splatné dane.

10. Odhlásenie z orgánov verejnej správy:
Po výmaze spoločnosti z obchodného registra sa likvidátor odhlási z príslušných orgánov verejnej správy, ako napríklad zo Sociálnej poisťovne a Daňového úradu.

administrator